[:bg]МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕТО.

Последна версия: 23/05/2018

Какво представляват бисквитките?
Бисквиткитеса малки файлове, съдържащи букви и цифри, които се съхраняват на Вашето устройство, когато посещавате даден уебсайт или приложение. Ние използваме бисквитките с цел да подобрим Вашият потребителски опит в рамките на нашата Платформа, като запаметяваме предпочитанията Ви. Например, в много уебсайтове за онлайн търговия, когато добавяте даден продукт във виртуалната количка за пазаруване без да финализирате поръчката, следващия път, когато посещавате уебсайта, ще можете да видите същия продукт все още в количката. Това е един от примерите за това как се използват бисквитките с цел запаметяване на Вашите предпочитания. Без употребата на бисквитки Вашият потребителски опит в Платформата ще бъде значително по-неперсонализиран.

За повече информация относно бисквитките посетете www.allaboutcookies.org.

Защо използваме бисквитки?
Бисквитките изпълняват множество функции, включително улесняване на навигацията и съхраняване на предпочитанията Ви с цел предоставяне на по-персонализирано съдържание и подобряване на общия потребителски опит.

Ние използваме бисквитките:

За да управляваме Вашите предпочитания и да подобряваме определени функции на Платформата. Това включва събирането на информация относно датата и времето на посещение, историята на Вашето търсене и езиковите Ви предпочитания.
За поддръжка на нашите мерки за сигурност и засичане на злоупотреби.
За анализиране на начините, по които се осъществява достъп до нашата Платформа, както и как се използва тя. Ние използваме тази информация с цел поддръжка, управление и трайно подобрение на нашите услуги.
За да Ви предоставяме персонализирани реклами. Бисквитките ни помагат в управлението на рекламите и измерването на тяхната ефективност.
Какви видове бисквитки и други технологии използваме?
Нашата Платформа използва следните категории бисквитки и технологии:

Постоянни бисквитки – тези бисквитки се съхраняват на браузъра на Вашето устройство и влизат в употреба, когато посещавате Платформата. Тези бисквитки служат за запаметяване на настройките и предпочитанията на потребителите с цел подобряване на техните последващи посещения. Например – тези бисквитки гарантират, че на потребителите няма да се налага да се вписват в профилите си наново. В допълнение, те запаметяват езиковите предпочитания на потребителите при последващо посещение.
Сесийни бисквитки – това са временни бисквитки, които се съхраняват в архива за бисквитки на Вашия браузър до напускане на Платформата. Информацията, която получаваме, използвайки тези бисквитки, ни помага в анализа на уеб трафика, което ни позволява да засичаме и премахваме проблеми, както и да предоставяме по-добра навигация.
Рекламни бисквитки – тези бисквитки гарантират предоставянето на персонализирани реклами и подпомагат измерването на ефективността на рекламните кампании чрез анализ на взаимодействието Ви с рекламите. Например, те ни помагат в определянето на броя кликвания върху дадена обява от потребители, които са посетили уебсайта на рекламодателя.
В допълнение, нашата Платформа използва уеб указатели, които представляват малки графики (още познати като „пикселни указатели” или „clear GIFs”). Те се използват заедно с бисквитките с цел идентификация на потребители и тяхното поведение.

Възможно е нашата Платформа да съдържа линкове към уебсайтове или приложения на трети страни, включително на нашите партньори. Следва да бъдете информирани, че е възможно тези уебсайтове на трети страни също да използват бисквитки. Ние не осъществяваме контрол върху тези уебсайтове на трети страни и не носим отговорност във връзка с бисквитки, които те използват или достъпват. В случай че изберете някой от тези линкове или приложения, следва да бъдете информирани, че същите имат собствени политики за бисквитки. Следователно, молим да се запознаете с политиките за бисквитки на други уебсайтове или приложения, преди да осъществите достъп до тях.

Използваме ли бисквитки на трети страни или разширения в нашата Платформа?
Възможно е трети страни, като например рекламни мрежи и доставчици на външни услуги като анализ на уеб трафик, да използват бисквитки, уеб указатели, комплекти за разработки на софтуер (КРС) и други технологии с цел събиране на информация относно Вашето посещение в Платформата. Тази информация се използва с цел предоставяне на по-персонализирани реклами в рамките на нашата Платформа или другаде в Интернет. Ние не осъществяаме контрол върху употребата на тези бисквитки на трети страни, които са подчинени на политиките за поверителност/бисквитки на тези трети страни.

По-надолу Ви предоставяме списък с третите страни, които са получили нашето съгласие за съхраняване на бисквитки или други технологии на Вашето устройство.

Партньори за анализ и маркетинг: С цел да разберемпо-добре как изполвате Платформата, ние си сътрудничим с множество партньори за анализ и маркетинг. Ние разрешаваме на следните ни партньори да използват бисквитки, КРС и други приложими технологии:

Google analytics

Рекламни мрежи: Възможно е следните рекламни мрежи да използват таргетиращи бисквитки и рекламни бисквитки с цел предоставяне на реклами, които биха били от интерес за Вас, както и измерване на ефективноста на подобни реклами в нашата Платформа:

Adsense

AFS

Adx

Admob

Criteo

Smart

EBDA

Adform

OpenX

Sovrn

Index

AdMixer

Yandex

MixAdvert

Easyads

Httpool

Rubicon

Pubmatic

Onet

WideOrbit

Appnexus

Saycle

Разширения на трети страни: Нашата Платформа също така използва разширения на трети страни под формата на бутон за споделяне във Facebook, Twitter и Whatsapp. С Помощта на бутона за споделяне Вие можете да споделяте нашите обяви в платформите на трети страни, при условие че сте влезли в акаунтите си в тези трети страни. Същите биха могли да осъществяват връзка между взаимодействието Ви с нашата Платформа и Вашите акаунти при тях. Следва да се запознаете с политиките за поверителност на тези трети страни преди да кликнете върху бутона за споделяне.

Как можете да изтриете, деактивиране или блокирате бисквитките?
Вашият браузър обикновено Ви предоставя информация относно начините, по които да изтриете, блокирате или откажете използването на бисквитки. Повече информация във връзка с по-често използваните браузъри можете да откриете на следните линкове:

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari
Opera
Можете да откажете достъпа на бисквитки на трети страни от Google Analytics чрез неговите настройки за реклами или през https://adssettings.google.com.

Можете да откажете достъпа на таргетиращи бисквитки, базирани на интереса, използвани от доставчици на реклами, чрез един от следните уебсайтове, предоставени от Digital Advertising Alliance:

http://youradchoices.com)
http://www.youronlinechoices.com
http://optout.aboutads.info
В допълнение, можете да промените настройките на Вашето мобилно устройство относно това кога да виждате рекламно съдържание, базирано на Вашите интереси.

Внимание: В случай че блокирате бисквитките, използвани от нашата Платформа, е възможно да нямате достъп до всички или част от нашите услуги, като например запаметяване на персонализирани настройки като информация за достъп.

Данни за контакт
За допълнителна информация или упражняване на Вашите права, можете да се свържете с нас по всяко време чрез имейл kameliaski@gmail.com.[:en]PLEASE, CAREFULLY BEFORE YOU USE THIS WEB POLICY BEFORE YOU RECEIVE USE OF THE WEB SITE OR APPLICATION.

Latest version: 24/05/2018

What are cookies?
Cookies are small files containing letters and numbers that are stored on your device when you visit a website or application. We use cookies to improve your user experience within our Platform by remembering your preferences. For example, in many online marketing websites, when you add a product to the virtual shopping cart without finalizing the order, the next time you visit the website, you will be able to see the same product still in the cart. This is one example of how cookies are used to memorize your preferences. Without the use of cookies, your user experience in the Platform will be significantly more unpresidential.

For more information about cookies, visit www.allaboutcookies.org.

Why do we use cookies?
Cookies perform multiple features, including making navigation easier and storing your preferences in order to provide more personalized content and enhance overall user experience.

We use cookies:

To manage your preferences and improve certain Platform features. This includes collecting information about the date and time of your visit, your search history, and your language preferences.
To support our security measures and detect abuses.
To analyze the ways in which our Platform is accessed, and how it is used. We use this information to support, manage and improve our services.
To provide you with customized ads. Cookies help us manage ads and measure their performance.
What types of cookies and other technologies do we use?
Our Platform uses the following categories of cookies and technologies:

Permanent Cookies – These cookies are stored on your device’s browser and are in use when you visit the Platform. These cookies serve to store user settings and preferences to improve their subsequent visits. For example, these cookies ensure that users do not have to re-enter their profiles. In addition, they store the language preferences of users on a subsequent visit.
Session Cookies – These are temporary cookies that are stored in your browser’s cookie archive until they leave the Platform. The information we receive using these cookies helps us analyze web traffic that allows us to detect and eliminate problems and to provide better navigation.
Ad Cookies – These cookies ensure that personalized ads are delivered and help measure ad campaign performance by analyzing your interaction with your ads. For example, they help us determine the number of clicks on an ad from users who have visited the advertiser’s website.
In addition, our Platform uses web directories that are small graphics (also known as “pixel pointers” or “clear GIFs”). They are used together with cookies to identify users and their behavior.

It is possible that our Platform contains links to third-party websites or applications, including our partners. You should be informed that these third party websites may also use cookies. We do not control these third-party websites and are not responsible for the cookies they use or access. Should you choose any of these links or apps, you should be informed that they have their own cookie policies. Therefore, please read the cookie policies on other websites or apps before accessing them.

Do we use third-party cookies or extensions on our Platform?
Third parties, such as ad networks and external service providers such as web traffic analysis, may use cookies, web directories, software development kits (CRCs), and other technologies to collect information about your visit to the Platform. This information is used to provide more personalized ads within our Platform or elsewhere on the Internet. We do not control the use of these cookies to third parties that are subject to third-party privacy / cookie policies.

Below is a list of third parties that have received our consent to store cookies or other technologies on your device.

Analysis and Marketing Partners: In order to better understand how you use the Platform, we work with a number of partners for analysis and marketing. We allow our following partners to use cookies, CRC, and other applicable technologies:

Google analytics

Ad networks: The following ad networks may use targeting cookies and ad cookies to provide ads that might be of interest to you and measure the effectiveness of similar ads on our Platform:

Adsense

AFS

Adx

Admob

Criteo

Smart

EBDA

Adform

OpenX

Sovrn

Index

AdMixer

Yandex

MixAdvert

Easyads

Httpool

Rubicon

Pubmatic

Onet

WideOrbit

Appnexus

Saycle

Third-party extensions: Our Platform also uses third-party extensions in the form of a share button on Facebook, Twitter, and Whatsapp. With the help of the sharing button, you can share our ads on third-party platforms, provided you are logged in to those third-party accounts. These could link your interaction with our Platform and your accounts with them. You should learn about these third party privacy policies before clicking the share button.

How can you delete, disable, or block cookies?
Your browser typically provides you with information on how to delete, block, or opt out of cookies. More information about more commonly used browsers can be found at the following links:

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari
Opera
You can opt out of third-party cookies from Google Analytics through its ad settings or through https://adssettings.google.com.

You can opt out of targeting interest-based targeting cookies from advertisers using one of the following websites provided by Digital Advertising Alliance:

http://youradchoices.com)
http://www.youronlinechoices.com
http://optout.aboutads.info
In addition, you can change the settings of your mobile device when it comes to seeing ad content based on your interests.

Warning: In case you block the cookies used by our Platform, you may not have access to all or part of our services, such as saving custom settings as access information.

Contact data
For further information or the exercise of your rights, you can contact us at any time via email kameliaski@gmail.com.[:el]PLEASE, CAREFULLY BEFORE YOU USE THIS WEB POLICY BEFORE YOU RECEIVE USE OF THE WEB SITE OR APPLICATION.

Latest version: 24/05/2018

What are cookies?
Cookies are small files containing letters and numbers that are stored on your device when you visit a website or application. We use cookies to improve your user experience within our Platform by remembering your preferences. For example, in many online marketing websites, when you add a product to the virtual shopping cart without finalizing the order, the next time you visit the website, you will be able to see the same product still in the cart. This is one example of how cookies are used to memorize your preferences. Without the use of cookies, your user experience in the Platform will be significantly more unpresidential.

For more information about cookies, visit www.allaboutcookies.org.

Why do we use cookies?
Cookies perform multiple features, including making navigation easier and storing your preferences in order to provide more personalized content and enhance overall user experience.

We use cookies:

To manage your preferences and improve certain Platform features. This includes collecting information about the date and time of your visit, your search history, and your language preferences.
To support our security measures and detect abuses.
To analyze the ways in which our Platform is accessed, and how it is used. We use this information to support, manage and improve our services.
To provide you with customized ads. Cookies help us manage ads and measure their performance.
What types of cookies and other technologies do we use?
Our Platform uses the following categories of cookies and technologies:

Permanent Cookies – These cookies are stored on your device’s browser and are in use when you visit the Platform. These cookies serve to store user settings and preferences to improve their subsequent visits. For example, these cookies ensure that users do not have to re-enter their profiles. In addition, they store the language preferences of users on a subsequent visit.
Session Cookies – These are temporary cookies that are stored in your browser’s cookie archive until they leave the Platform. The information we receive using these cookies helps us analyze web traffic that allows us to detect and eliminate problems and to provide better navigation.
Ad Cookies – These cookies ensure that personalized ads are delivered and help measure ad campaign performance by analyzing your interaction with your ads. For example, they help us determine the number of clicks on an ad from users who have visited the advertiser’s website.
In addition, our Platform uses web directories that are small graphics (also known as “pixel pointers” or “clear GIFs”). They are used together with cookies to identify users and their behavior.

It is possible that our Platform contains links to third-party websites or applications, including our partners. You should be informed that these third party websites may also use cookies. We do not control these third-party websites and are not responsible for the cookies they use or access. Should you choose any of these links or apps, you should be informed that they have their own cookie policies. Therefore, please read the cookie policies on other websites or apps before accessing them.

Do we use third-party cookies or extensions on our Platform?
Third parties, such as ad networks and external service providers such as web traffic analysis, may use cookies, web directories, software development kits (CRCs), and other technologies to collect information about your visit to the Platform. This information is used to provide more personalized ads within our Platform or elsewhere on the Internet. We do not control the use of these cookies to third parties that are subject to third-party privacy / cookie policies.

Below is a list of third parties that have received our consent to store cookies or other technologies on your device.

Analysis and Marketing Partners: In order to better understand how you use the Platform, we work with a number of partners for analysis and marketing. We allow our following partners to use cookies, CRC, and other applicable technologies:

Google analytics

Ad networks: The following ad networks may use targeting cookies and ad cookies to provide ads that might be of interest to you and measure the effectiveness of similar ads on our Platform:

Adsense

AFS

Adx

Admob

Criteo

Smart

EBDA

Adform

OpenX

Sovrn

Index

AdMixer

Yandex

MixAdvert

Easyads

Httpool

Rubicon

Pubmatic

Onet

WideOrbit

Appnexus

Saycle

Third-party extensions: Our Platform also uses third-party extensions in the form of a share button on Facebook, Twitter, and Whatsapp. With the help of the sharing button, you can share our ads on third-party platforms, provided you are logged in to those third-party accounts. These could link your interaction with our Platform and your accounts with them. You should learn about these third party privacy policies before clicking the share button.

How can you delete, disable, or block cookies?
Your browser typically provides you with information on how to delete, block, or opt out of cookies. More information about more commonly used browsers can be found at the following links:

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari
Opera
You can opt out of third-party cookies from Google Analytics through its ad settings or through https://adssettings.google.com.

You can opt out of targeting interest-based targeting cookies from advertisers using one of the following websites provided by Digital Advertising Alliance:

http://youradchoices.com)
http://www.youronlinechoices.com
http://optout.aboutads.info
In addition, you can change the settings of your mobile device when it comes to seeing ad content based on your interests.

Warning: In case you block the cookies used by our Platform, you may not have access to all or part of our services, such as saving custom settings as access information.

Contact data
For further information or the exercise of your rights, you can contact us at any time via email kameliaski@gmail.com.[:tr]PLEASE, CAREFULLY BEFORE YOU USE THIS WEB POLICY BEFORE YOU RECEIVE USE OF THE WEB SITE OR APPLICATION.

Latest version: 24/05/2018

What are cookies?
Cookies are small files containing letters and numbers that are stored on your device when you visit a website or application. We use cookies to improve your user experience within our Platform by remembering your preferences. For example, in many online marketing websites, when you add a product to the virtual shopping cart without finalizing the order, the next time you visit the website, you will be able to see the same product still in the cart. This is one example of how cookies are used to memorize your preferences. Without the use of cookies, your user experience in the Platform will be significantly more unpresidential.

For more information about cookies, visit www.allaboutcookies.org.

Why do we use cookies?
Cookies perform multiple features, including making navigation easier and storing your preferences in order to provide more personalized content and enhance overall user experience.

We use cookies:

To manage your preferences and improve certain Platform features. This includes collecting information about the date and time of your visit, your search history, and your language preferences.
To support our security measures and detect abuses.
To analyze the ways in which our Platform is accessed, and how it is used. We use this information to support, manage and improve our services.
To provide you with customized ads. Cookies help us manage ads and measure their performance.
What types of cookies and other technologies do we use?
Our Platform uses the following categories of cookies and technologies:

Permanent Cookies – These cookies are stored on your device’s browser and are in use when you visit the Platform. These cookies serve to store user settings and preferences to improve their subsequent visits. For example, these cookies ensure that users do not have to re-enter their profiles. In addition, they store the language preferences of users on a subsequent visit.
Session Cookies – These are temporary cookies that are stored in your browser’s cookie archive until they leave the Platform. The information we receive using these cookies helps us analyze web traffic that allows us to detect and eliminate problems and to provide better navigation.
Ad Cookies – These cookies ensure that personalized ads are delivered and help measure ad campaign performance by analyzing your interaction with your ads. For example, they help us determine the number of clicks on an ad from users who have visited the advertiser’s website.
In addition, our Platform uses web directories that are small graphics (also known as “pixel pointers” or “clear GIFs”). They are used together with cookies to identify users and their behavior.

It is possible that our Platform contains links to third-party websites or applications, including our partners. You should be informed that these third party websites may also use cookies. We do not control these third-party websites and are not responsible for the cookies they use or access. Should you choose any of these links or apps, you should be informed that they have their own cookie policies. Therefore, please read the cookie policies on other websites or apps before accessing them.

Do we use third-party cookies or extensions on our Platform?
Third parties, such as ad networks and external service providers such as web traffic analysis, may use cookies, web directories, software development kits (CRCs), and other technologies to collect information about your visit to the Platform. This information is used to provide more personalized ads within our Platform or elsewhere on the Internet. We do not control the use of these cookies to third parties that are subject to third-party privacy / cookie policies.

Below is a list of third parties that have received our consent to store cookies or other technologies on your device.

Analysis and Marketing Partners: In order to better understand how you use the Platform, we work with a number of partners for analysis and marketing. We allow our following partners to use cookies, CRC, and other applicable technologies:

Google analytics

Ad networks: The following ad networks may use targeting cookies and ad cookies to provide ads that might be of interest to you and measure the effectiveness of similar ads on our Platform:

Adsense

AFS

Adx

Admob

Criteo

Smart

EBDA

Adform

OpenX

Sovrn

Index

AdMixer

Yandex

MixAdvert

Easyads

Httpool

Rubicon

Pubmatic

Onet

WideOrbit

Appnexus

Saycle

Third-party extensions: Our Platform also uses third-party extensions in the form of a share button on Facebook, Twitter, and Whatsapp. With the help of the sharing button, you can share our ads on third-party platforms, provided you are logged in to those third-party accounts. These could link your interaction with our Platform and your accounts with them. You should learn about these third party privacy policies before clicking the share button.

How can you delete, disable, or block cookies?
Your browser typically provides you with information on how to delete, block, or opt out of cookies. More information about more commonly used browsers can be found at the following links:

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari
Opera
You can opt out of third-party cookies from Google Analytics through its ad settings or through https://adssettings.google.com.

You can opt out of targeting interest-based targeting cookies from advertisers using one of the following websites provided by Digital Advertising Alliance:

http://youradchoices.com)
http://www.youronlinechoices.com
http://optout.aboutads.info
In addition, you can change the settings of your mobile device when it comes to seeing ad content based on your interests.

Warning: In case you block the cookies used by our Platform, you may not have access to all or part of our services, such as saving custom settings as access information.

Contact data
For further information or the exercise of your rights, you can contact us at any time via email kameliaski@gmail.com.[:]