Информация по Проект

КАМЕЛИЯ МЕНИДЖМЪНТ ООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.077-0360-C01,
наименование: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“ по процедура: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за
средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-
19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 150 000,00 лв.,
от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната
помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 20.01.2021 г. до 20.04.2021 г.
Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия
за справяне с последиците от пандемията COVID-19.